Sistemi i impianteve të trajtimit të ujërave të zeza industriale

Nga 300 deri 100.000 banorë – e thjeshtë-kompakte-e qëndrueshme-ekologjike për mjedisin

Kompakte, konstruksion betoni në vend, nevojë të vogël për hapësire, të gjitha zonat e impiantit të qasshme me ecje.
Neutral sa i përket kundërmimit për shkak të konstruksionit specifik, të përshtatshme për rajone të ndjeshme, performancë e lartë e pastrimit.
Sistem i provuar, i lehtë për t'u përdorur dhe me shpenzime të ulëta për mirëmbajtjen e impiantit.
Nuk është i nevojshëm kullimi apo pastrimi i rezervuarit gjatë punëve të mirëmbajtjes dhe riparimit. Kosto të ulëta investimi, operimi dhe largimi, si dhe shpenzime të ulëta të energjisë dhe mirëmbajtje minimale.
Operim plotësisht automatik i impiantit(SPS), i optimatizuar për nga energjia, ngarkesa sipas nevojës, i përshtatshëm për gjenerimin e energjisë alternative dhe furnizim për sistemin mbështetës.
Fleksibilitet i lartë në rast të mbingarkesës afatshkurtër dhe tejkalimit të fluksit hidraulik, rritje e eliminimit biologjik të fosfatit dhe reduktim deri në 60% i fluksit të nxituar.
Pajisje individuale shtesë të tilla si: rezervuarë për pranimin e fekaleve, rezervuar për ujë të përdorshëm(me sterilizim UV), terja e llumit dhe ruajtja e tijë, mirëmbajtje nga distanca, diagnostikimi nga distanca, programimi nga distanca, teknologji të membranave dhe matje online të baktereve E.Coli.

Shembull i sistemit të impiantit të trajtimit të ujit mbi 500 banorë

Impianti Kalaja Rosenau 500 banorë
Bazamenti
Pamja nga brenda
Prerja
PËRPARËSITË
SHEMBUJ APLIKIMESH
Impianti në Birnje 1.220 banorë
Impianti për 65.000 banorë
KONTAKT